1 jaar Antonius:
‘Een doorbraak binnen JeugdzorgPlus

Open deuren. Geen hoge hekken. Een vriendelijke omgeving, waar jongeren zich prettig voelen. Kortom: Antonius moest een huis worden, een thuis liever gezegd. Geen ‘instelling’ waar repressie en regelgeving de boventoon voeren.Met onze ‘JouwZorg’-methode wilden wij het anders gaan doen in Noord-Holland Noord. Wij willen jongeren zelf laten meebeslissen over de inhoud van hun behandeling. Wij willen kijken naar wat er wél goed gaat in het leven van een jongere en zijn/haar ouders, in plaats van de nadruk te leggen op fouten en falen. Niet omdat dat dat zo mooi klinkt. Maar omdat we geloven, of eigenlijk wéten dat deze manier van behandelen voor de meeste jongeren beter werkt. Focussen op wat goed gaat geeft jonge­ren en ouders vertrouwen en maakt zichtbaar waar hun krachten liggen. Dit geeft ouders weer grip op de opvoeding en geeft jongeren de motivatie om door te gaan en de boel weer op de rit te krijgen.

Een bewogen start

Kortom: wij wilden het anders doen. En we zijn het anders gaan doen. Maar hoe overtuigd we ook waren en zíjn van onze eigen visie en methodiek: Antonius had een bewogen begin. We hebben immers een alternatief voor JeugdzorgPlus opgezet in zeer korte tijd. Tussen oplevering van het pand en de start van Antonius, zaten nog geen twee weken. En misschien hebben we (te) veel gevraagd van ons net gestarte team van professionals. Maar juist die snelle start en de wil om anders te werken binnen JeugdzorgPlus, hebben gezorgd voor deze doorbraak binnen JeugdzorgPlus. Ik ben erg trots op hoe zij zich staande hebben gehouden in die beginfase, want zij hebben de locatie gemaakt tot wat het nu is.

Een jaar later overheerst de trots

En ik kijk nu, een jaar na de start, met trots en een goed gevoel terug op dit eerste jaar van Antonius als JeugdzorgPlus-locatie. We hebben de verbeterpunten die de inspectie ons meegaf in een tussentijds rapport opgepakt. We hebben successen kunnen vieren met sleutelelementen uit JouwZorg, zoals de JIM en de krachteninventarisatie. En we zien dat steeds meer partijen geïnteresseerd raken in het werken met onze JouwZorg-methode.

Daar ben ik ontzettend blij mee. Ten eerste omdat we het niet alleen kunnen noch willen: we moeten de veranderingen die we beogen sámen met onze partners uitvoeren. Ten tweede omdat het ons een stap dichterbij brengt in het verwezenlijken van ons doel: een doorbraak cre­ëren in de JeugdzorgPlus. Jongeren hun eigen stem teruggeven. Ouders mede verantwoor­delijk maken voor de familiezorg die we willen bieden. Anders kijken naar geslotenheid.


Dat is JouwZorg. Dat is iHUB.

Dat is Horizon locatie Antonius.

Hans du Prie

Voorzitter Raad van Bestuur iHUB

‘Het ‘samen beslissen principe’ verspreidt zich als een olievlek’

Eind 2019 zijn drie jongeren van Horizon uitgestroomd naar onze locatie. In de samenwerking met Horizon hebben wij ervaren dat als een jongere zelf inspraak heeft bij het kiezen van zijn JIM en mentor, zijn vertrouwen groeit en hij autonomer wordt. Ik ben trots dat we op onze nieuwe locatie Vestia, in Obdam binnenkort starten met ditzelfde principe. Mooi om op deze manier van elkaar te kunnen leren en te doen wat uiteindelijk het beste is voor de jongere.


Petra Moritz

Gedragswetenschapper

Stichting Esdégé-Reigersdaal

Volgende artikel

Interview met Ellis ter Beek